Linia verde: 250 107

Mediul de afaceri

Republica Moldova îşi propune, conform Strategiei Nationale de dezvoltare Moldova 2020, să îmbunătăţească mediul de afaceri, astfel încît pînă în anul 2020 riscurile şi costurile asociate fiecărei etape a ciclului de viaţă al afacerii să fie mai mici decît în ţările din regiune, acesta fiind guvernat de principiul liberei concurenţe. Impactul îmbunătăţirii mediului de afaceri va fi exprimat în sporirea investiţiilor, creşterea exporturilor, majorarea numărului de întreprinderi fiabile motivate să implementeze inovaţii, capabile să creeze locuri de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă şi producţie competitivă orientată spre export, efect susţinut prin avansarea Republicii Moldova în clasamentele internaţionale Doing Business, Indicele competitivităţii globale, Indicele libertăţii economice şi Indicele de performanţă logistică, depăşind nivelul mediu din regiune. Optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea,  desfăşurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor abordări inovaţionale în reglementarea afacerilor, cum ar fi digitalizarea procesului de prestare a serviciilor publice, precum şi schimbarea accentului de pe inspecţii pe consiliere, inspecţiile fiind realizate în baza principiului riscului perceput, va ameliora semnificativ mediul de afaceri, diminuînd, totodată, costurile administrative inutile şi, implicit, va asigura dezvoltarea economică. Pe lîngă stimularea directă a afacerilor, a investiţiilor şi a comerţului exterior, procesul de optimizare, prin abordarea inovativă în prestarea serviciilor publice, va crea o bază şi un imbold semnificativ pentru inovaţii şi pentru noi locuri de muncă în sectorul privat.

 

Soluţiile de reformare a sistemului de reglementare vor fi eficiente şi durabile dacă vor fi susţinute de mecanisme de impunere şi de implementare. În acest sens, se va lucra asupra implicării mai active a sectorului privat în iniţierea, elaborarea şi revizuirea reglementărilor. Alţi participanţi importanţi la acest proces sînt judecătoriile, care vor trebui să răspundă prompt şi corect la sesizările cetăţenilor şi ale întreprinzătorilor privind încălcarea drepturilor acestora de către instituţiile publice, în special în ceea ce priveşte eliberarea în termenul stabilit a actelor permisive, asigurarea unui sistem transparent de depunere a plîngerilor faţă de toate instituţiile implicate în reglementarea afacerilor şi a comerţului exterior, neimplicarea instituţiilor publice în activitatea de întreprinzător, în cazul în care nu există motive evidente, şi recuperarea rejudiciilor aduse de acestea în termen scurt.

 

Concurenţa este un factor vital pentru dinamizarea economiei naţionale, pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi sporirea atractivităţii acestuia atît pentru lansarea noilor afaceri, cât şi pentru dezvoltarea lor. În vederea asigurării unei concurenţe eficiente şi loiale, Republica Moldova îşi propune elaborarea şi implementarea unui program naţional în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat prin preluarea celor mai bune practici europene la prevenirea, reprimarea şi limitarea activităţilor anticoncurenţiale ale agenţilor economici şi ale autorităţilor administraţiei publice.

 

Crearea de întreprinderi noi va fi încurajată şi prin propagarea istoriilor de succes în domeniul antreprenoriatului, prin sprijinul spiritului întreprinzător, în special în rîndul femeilor, acestea constituind actualmente doar 27,5% din numărul întreprinzătorilor. Mecanismele existente prin care întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de instruiri, precum şi de suport financiar şi logistic vor fi extinse şi diversificate.

 

Adiţional, eforturile vor fi concentrate pe dezvoltarea capacităţii infrastructurii calităţii, menite să faciliteze exporturile şi să încurajeze implementarea tehnologiilor avansate la întreprinderile autohtone, inclusiv în agricultură, astfel încît să fie asigurată securitatea consumului. De asemenea, implementarea reformelor în domeniul reglementării şi administrării în sănătate pot ameliora optimal productivitatea şi eficienţa în Republica Moldova.

 

Activitatea economică a întreprinderilor are un impact direct asupra mediului. Concomitent, reglementările rigide care vizează protecţia mediului impun anumite costuri de conformitate pentru derularea afacerilor. Deşi din punctul de vedere al dezvoltării durabile astfel de costuri sînt justificate, există riscul ca mediul de afaceri să le perceapă drept excesive. În acest sens, reglementările noi vor avea în vizor evaluarea impactului asupra mediului, urmărind ca povara administrativă să fie distribuită în mod echitabil asupra agenţilor economici, fără a distorsiona mecanismele pieţei şi fără a crea premise pentru concurenţa neloială.

 

În sens larg, calitatea mediului de afaceri afectează activitatea investiţională şi dezvoltarea economică prin costuri administrative şi de conformare şi prin riscuri asociate cu opacitatea reglementărilor şi aplicarea discreţionară a sancţiunilor. Promovarea unei reglementări inteligente şi a unei abordări orizontale, cu instituirea unor standarde interoperabile în domeniu, va crea condiţii pentru valorificarea tuturor oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor.

 

modelul_costului